Η εγγραφή εταιρείας στο ΕΒΕΑ δεν αποτελεί ούτε ισοδυναμεί με εγγραφή σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Η εταιρεία όφειλε να περιλάβει και να συμπληρώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ. το επίμαχο πεδίο ερωτήματος που, όμως, παρέλειψε. Η παράλειψή της αυτή, καθιστά ελλιπές κατά τούτο και μη σύμφωνο με τις απαιτήσεις της διακήρυξης το υποβληθέν Ε.Ε.Ε.Σ. και συνακόλουθα, απορριπτέα την προσφορά της. ΔιοικΕφΑθ ΙΒ Τμήμα Μονομελές 186/2021


Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α’του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Η τπστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστα τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους…. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, η εταιρεία «…», κατά τη συμπλήρωση του Μέρους II ενότητα Α του Ε.Ε.Ε.Σ. που υπέβαλε με την προσφορά της, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, στο ερώτημα αν είναι εγγεγραμμένη σε εθνικό σύστημα (προ)επιλογής και ειδικότερα, αν είναι εγγεγραμμένη σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή αν διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό, απάντησε θετικά («Ναι»), αναφέροντας ακολούθως, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και τα στοιχεία εγγραφής της σε αυτό, ως και τις λοιπές συναφείς πληροφορίες που ζητούνται ενόψει της ως άνω θετικής απάντησής της. Κατόπιν αυτού, δεν περιελήφθη στο υποβληθέν Ε.Ε.Ε.Σ. και κατ’ επέκταση δεν απαντήθηκε από την εν λόγω εταιρεία το πεδίο με το περαιτέρω ερώτημα που αναφέρθηκε στην προηγούμενη σκέψη, σχετικά με το εάν ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες στην αναθέτουσα αρχή που θα της δίνουν τη δυνατότητα να λάβει τέτοια βεβαίωση απευθείας από εθνική βάση δεδομένων. Λόγω της έλλειψης αυτής, η προσφορά της ανωτέρω εταιρείας απορρίφθηκε από την αναθέτουσα αρχή, αφού ληφθήκαν υπόψη, κατά τα αναφερόμενα στο από … Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, που αποτελούν και την ειδικότερη αιτιολογία της … απόφασης του οικείου Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, οι διατάξεις των παραγράφων 2.2.9.1 και 2.4.3.1 της διακήρυξης, η σύμφωνη γνώμη της νομικής υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής, καθώς και το ότι η υποβολή του Ε.Ε.Ε.Σ. με το προβλεπόμενο στη διακήρυξη περιεχόμενο αποτελεί ουσιώδη τυπική προϋπόθεση συμμετοχής, ενώ ελλείψεις αυτού δεν μπορούν να συμπληρωθούν στο πλαίσιο του άρθρου 102 του ν. 4412/2016.

12. Επειδή, κατά τις διατάξεις που προεκτέθηκαν, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλουν με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία, το προβλεπόμενο Ε.Ε.Ε.Σ., συμπληρωμένο σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο που αναρτήθηκε και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. Με το Μέρος II.Α του Ε,Ε.Ε.Σ. αυτού, όπως ήδη εκτέθηκε, ζητείται από τους οικονομικούς φορείς να απαντήσουν, θετικά ή αρνητικά, στο ερώτημα αν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή αν διαθέτουν ισοδύναμο πιστοποιητικό και συνεπώς, οι συμμετέχοντες στον επίδικο διαγωνισμό όφειλαν να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό, όπως έπραξε, άλλωστε, και η εταιρεία «…», ανεξαρτήτως εάν δεν υπήρχε κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους, «επίσημος κατάλογος» εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, αφού στηνπερίπτωση αυτή δεν απαλλάσσονταν από τη ως άνω υποχρέωση, αλλά θα έπρεπε να δώσουν αρνητική απάντηση. Περαιτέρω, στο ίδιο ως άνω Μέρος του Ε.Ε.Ε.Σ. τίθεται και το επίμαχο ερώτημα αν οι οικονομικοί φορείς θα είναι σε θέση να προσκομίσουν βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων (όπως το περιεχόμενο αυτού αναφέρθηκε κατά τα λοιπά σε προηγούμενη σκέψη), δηλαδή, αν θα είναι σε θέση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση όταν τους ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, ενόψει και των τριών χρονικών σημείων κατά τα οποία κρίνονται, σύμφωνα με τον όρο 2.2.9.2. Α, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων, αλλά και της προβλεπόμενης από την παράγραφο 5 του άρθρου 79 δυνατότητας της αναθέτουσας αρχής να ζητεί την υποβολή όλων ή ορισμένων δικαιολογητικών σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της. Το δεύτερο αυτό ερώτημα, στο οποίο καλούνται να απαντήσουν οι οικονομικοί φορείς, θετικά ή αρνητικά, όπως αναφέρθηκε τόσο στην προδικαστική προσφυγή, όσο και στην παρέμβαση ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., φαίνεται δε, να γίνεται δεκτό και στην προσβαλλόμενη απόφαση της τελευταίας (σκ. 37), δεν ενεργοποιείται όταν έχει δοθεί θετική απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση περί εγγραφής ή μη σε επίσημο κατάλογο, όπως συνέβη και στην περίπτωση της εταιρείας «…», ενώ, εξ αντιδιαστολής, ενεργοποιείται στην περίπτωση που έχει δοθεί αρνητική απάντηση στην προηγούμενη αυτή ερώτηση, εξ ου συνάγεται ότι κατά το συγκεκριμένο Ε.Ε.Ε.Σ., το ερώτημα τούτο αφορά και κατά συνεκδοχή, πρέπει να απαντηθεί από τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο κατάλογο ούτε διαθέτουν ισοδύναμο πιστοποιητικό. Εφόσον δε, η προαναφερόμενη εταιρεία, όπως γίνεται δεκτό από την ίδια και τα λοιπά διάδικα μέρη, δεν ήταν εγγεγραμμένη κατά τον κρίσιμο χρόνο, σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων φορέων (ούτε διέθετε ισοδύναμο πιστοποιητικό), αφού η εγγραφή της στο ΕΒΕΑ, την οποία και εσφαλμένα επικαλέσθηκε κατά τη συμπλήρωση του Μέρους ΙΙ.Α του Ε.Ε.Ε.Σ., δεν αποτελεί ούτε ισοδυναμεί με εγγραφή σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, αυτή όφειλε να περιλάβει και να συμπληρώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ., το ως άνω επίμαχο πεδίο ερωτήματος, που, όμως, παρέλειψε. Η παράλειψή της αυτή, καθιστά ελλιπές κατά τούτο και μη σύμφωνο με τις απαιτήσεις της διακήρυξης το υποβληθέν Ε.Ε.Ε.Σ. και συνακόλουθα, απορριπτέα την προσφορά της κατά τις παρ. 2.2.9.1 α’, 2.4.3.1 και 2.4.6 της διακήρυξης. Υπό τα δεδομένα αυτά και ενόψει του ότι η αναθέτουσα αρχή, όπως ορθά είχε κρίνει, δεν είχε την ευχέρέια να ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση από τον οικονομικό φορέα, κατά το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, για πεδίο ερωτήματος που αυτός δεν περιέλαβε και στο οποίο ουδεμία απάντηση έδωσε, αφού τούτο θα είχε ως συνέπεια την αντικατάσταση ουσιώδους εγγράφου, νομίμως φαίνεται ότι είχε απορριφθεί η προσφορά της εταιρείας με την προσβληθείσα με την προσφυγή απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η δε περί του αντιθέτου κρίση της Α.Ε.Π.Π. πιθανολογείται σοβαρά ότι είναι πλημμελής, όπως βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, ενώ πρέπει να απορριφθούν οι αντίθετοι ισχυρισμοί των αντιδίκων της αιτούσας…»