Η υποβολή και εξέταση της καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Η υποβολή και εξέταση της καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Η υποβολή και εξέταση της καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη δημόσια Αρχή, η οποία έχει ως αποστολή της την εποπτεία της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, του ν. 4624/2019, του ν. 3471/2006 και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του…

Read More

Συναινετικό διαζύγιο και πνευματική λύση του γάμου

Συναινετικό διαζύγιο και πνευματική λύση του γάμου

Συναινετικό διαζύγιο και πνευματική λύση του γάμου Δυνάμει του άρθρου 97 του Ν. 4689/2020 (Α’ 103) αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (Α’ 201) ως εξής: «4. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, ο έχων έννομο συμφέρον αιτείται την πνευματική λύση του από την Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου…

Read More

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης – Έλεγχος προϋποθέσεων από τη Διοίκηση

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης – Έλεγχος προϋποθέσεων από τη Διοίκηση

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης – Έλεγχος προϋποθέσεων από τη Διοίκηση ΤρΔΠρΑθ 1/2017. Υποχρέωση της Διοίκησης να ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αφετηρία του τριμήνου μετά την άπρακτη παρέλευση του οποίου στοιχειοθετείται παράλειψη της Διοίκησης να…

Read More

ΔιοικΕφΑθ 186/2021: Η εγγραφή εταιρείας στο ΕΒΕΑ δεν αποτελεί ούτε ισοδυναμεί με εγγραφή σε επίσημο κατάλογο.

ΔιοικΕφΑθ 186/2021: Η εγγραφή εταιρείας στο ΕΒΕΑ δεν αποτελεί ούτε ισοδυναμεί με εγγραφή σε επίσημο κατάλογο.

Η εγγραφή εταιρείας στο ΕΒΕΑ δεν αποτελεί ούτε ισοδυναμεί με εγγραφή σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Η εταιρεία όφειλε να περιλάβει και να συμπληρώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ. το επίμαχο πεδίο ερωτήματος που, όμως, παρέλειψε. Η παράλειψή της αυτή, καθιστά ελλιπές κατά τούτο και μη σύμφωνο με τις απαιτήσεις της διακήρυξης το υποβληθέν Ε.Ε.Ε.Σ. και συνακόλουθα,…

Read More

ΑΕΠΠ 1877/2021: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς

ΑΕΠΠ  1877/2021: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς

ΑΕΠΠ 1877/2021: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς Νομολογία: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς. Κατά παράβαση του όρου 2.4.3.2 της Διακήρυξης, η παρεμβαίνουσα αποκάλυψε με την τεχνική προσφορά της, στοιχεία που και αμιγώς οικονομικά ήταν, ήτοι την τιμή μονάδας για καθεμία εργασία, αλλά και εξ αυτών…

Read More