Χρόνος ισχύος της προσφοράς – ΕΑΔΗΣΥ 1631/2023 –

«{…} 12.Επειδή, αναφορικά με το α΄ σκέλος του δεύτερου λόγου της προσφυγής, λεκτέα τα
κάτωθι. Σε κανένα άρθρο της διακήρυξης δεν ορίζεται η υποχρέωση των διαγωνιζομένων
να προσκομίσουν δήλωση ορισμού του χρόνου ισχύς της προσφοράς τους. Τέτοια
υποχρέωση δεν ορίζεται ούτε στο άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης, το οποίο επικαλείται η
προσφεύγουσα. Η ως άνω διάταξη της διακήρυξης έχει την έννοια, ότι, αν από κάποιο από
τα έγγραφα της προσφοράς προκύπτει ισχύς της μικρότερης της ζητούμενης, τότε η
προσφορά είναι απορριπτέα. Εν όψει αυτών, το β΄ σκέλος του δεύτερου λόγου της της
προσφυγής είναι απορριπτέο, ως αβάσιμο και ως μη ερειδόμενο στην διακήρυξη. {…}»

Το άρθρο 2.4.5. της Διακήρυξης έχει ως εξής: : «Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. […]».