Μη νόμιμη η ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την αναθέτουσα αρχή λόγω έλλειψης αιτιολογίας ΕΑΔΗΣΥ 1739/2023

 Η αναθέτουσα αρχή έχει την διακριτική ευχέρεια να ματαιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία και να προβεί σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, εφόσον, όμως, αιτιολογήσει νομίμως και επαρκώς τη σχετική κρίση της. Η αιτιολογία της αποφάσεως μπορεί νομίμως να συμπληρωθεί με τις απόψεις ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ.

«[…]9. Επειδή, ως έχει ήδη εκτεθεί υπό σκέψη 4, η αναθέτουσα αρχή αποφάσισε τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ερειδόμενη στην περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 και της αντίστοιχης πρόβλεψης του όρου 3.5 της διακήρυξης, ήτοι επικαλέστηκε ότι έχουν μεταβληθεί οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης. Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή δεν αναφέρει στην προσβαλλόμενη ποιες συγκεκριμένες οικονομικές και τεχνικές παράμετροι έχουν αλλάξει, ούτε δε τέτοια ειδική και πλήρης επεξήγηση δύναται να θεωρηθεί η γενική και αόριστη αναφορά σε παραλείψεις στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και στην μείωση του κόστος αγοράς τους. Και τούτο διότι, καταρχάς, δεν εξειδικεύονται στην προσβάλλόμενη ποιες είναι ελλείψεις των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών και όχι των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που αναφέρει ο προσφεύγων – οι οποίες διαπιστώθηκαν οψίμως από την αναθέτουσα αρχή, παρά το γεγονός ότι αυτή φέρει αποκλειστικώς το βάρος της ορθής σύνταξης των τευχών του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανόμενων και τυχόν επικαιροποίησεών τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται στο χρόνο διεξαγωγής της διακήρυξης. Επιπροσθέτως, απουσιάζει από την προσβαλλόμενη η ανάλυση της επικαλούμενης μείωσης του κόστους αγοράς των προς προμήθεια ειδών σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους, σύμφωνα με τη μελέτη της υπό ανάθεση σύμβασης, ήτοι η παράθεση των στοιχείων κόστους αγοράς κατά τη σύνταξη της μελέτης και κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης, ώστε να δύναται να εξεταστεί όχι μόνον αν πράγματι υφίσταται τέτοια μείωση αλλά ιδίως η έκταση αυτής, καθώς η ποσοτικοποίηση της όποιας μείωσης του κόστους αγοράς αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τη νομιμότητα της κρίσης περί αλλαγής των οικονομικών παραμέτρων της υπό ανάθεση σύμβασης. Σημειωτέον ότι, κατά το άρθρο 106 του ν. 4412/2016 και τον όρο 3.5. της διακήρυξης, η τυχόν μεταβολή των οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων της διαγωνιστικής διαδικασίας δικαιολογεί τη ματαίωση εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή, περίπτωση που, εν προκειμένω, όμως δεν φαίνεται να συντρέχει, εφόσον η αναθέτουσα αρχή με την προσβαλλόμενη αποφασίζει και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τις Ομάδες ΣΤ, Ζ και Η με τροποποίηση των όρων της υφιστάμενης μελέτης. Εξάλλου, το αναιτιολόγητο της προσβαλλόμενης απόφασης επιτείνεται από το γεγονός ότι η αναθέτουσα αρχή δεν κατέθεσε απόψεις επί της προσφυγής, με τις οποίες θα εδύνατο νομίμως, κατ’ άρθρον 365 του ν. 4412.2016, να συμπληρώσει την όποια αιτιολογία της προσβαλλόμενης, οι δε αιτιάσεις του προσφεύγοντος περί μη δυνατότητας με τις απόψεις εκ των υστέρων επίκλησης στοιχείων δεν ερείδεται στην ως άνω ρητή διάταξη του νόμου. Ενόψει, άλλωστε, της προεκτεθείσας απουσίας ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας της προσβαλλόμενης, αλυσιτελώς ο προσφεύγων προβάλλει ισχυρισμούς περί άσκοπης ματαίωσης, κατά παράβαση των αρχών της μυστικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού. Επομένως, βάσει των ανωτέρω, με πλημμελή και ελλιπή αιτιολογία η αναθέτουσα αρχή αποφάσισε με την προσβαλλόμενη τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τις Ομάδες ΣΤ, Ζ και Η και η προσβαλλόμενη θα πρέπει για το λόγο αυτό να ακυρωθεί.{…}»