Η υποβολή και εξέταση της καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη δημόσια Αρχή, η οποία έχει ως αποστολή της την εποπτεία της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, του ν. 4624/2019, του ν. 3471/2006 και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά.

• Ποιος μπορεί να υποβάλει καταγγελία;
Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή έχουν:
Τα υποκείμενα των δεδομένων, ιδίως στις περιπτώσεις που έχουν στην Ελλάδα τη συνήθη διαμονή τους ή τον τόπο εργασίας τους ή η Ελλάδα είναι ο τόπος της εικαζόμενης παράβασης. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αναθέσουν σε μη κερδοσκοπικό φορέα, οργάνωση ή ένωση που έχει συσταθεί νομίμως, διαθέτει καταστατικούς σκοπούς που είναι γενικού συμφέροντος και δραστηριοποιείται στον τομέα προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή για λογαριασμό τους.
Οι συνδρομητές ή χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ανεξάρτητα αν είναι φυσικά πρόσωπα), αποκλειστικά για ζητήματα παραβιάσεων της ειδικότερης νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής.

• Τι είδους καταγγελίες εξετάζει η Αρχή;
Η Αρχή εξετάζει καταγγελίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και συγκεκριμένα:
Παραβίασης των προβλεπόμενων στα άρθρα 15 έως 22 ΓΚΠΔ δικαιωμάτων σας ως υποκειμένων των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως ασκήσει προς τον υπεύθυνο της επεξεργασίας τα δικαιώματά σας, όπου αυτά εφαρμόζονται, και είτε δεν λάβατε απάντηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 12 παρ. 4 ΓΚΠΔ προθεσμίας (ένας μήνας με –υπό προϋποθέσεις– παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβατε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεν είναι ικανοποιητική.
Παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά παράβαση των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ, ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). Για την ταχύτερη επίλυση του ζητήματος ή/και για την πληρέστερη τεκμηρίωση της καταγγελίας συνιστάται, πριν την υποβολή της στην Αρχή, να απευθύνεστε στον υπεύθυνο επεξεργασίας ασκώντας ενδεχομένως δικαιώματά σας.
Επίσης ο θιγόμενος συνδρομητής ή χρήστης (ανεξάρτητα αν είναι φυσικό πρόσωπο) έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή στις περιπτώσεις:
Παράβασης των διατάξεων για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών (άρ. 11 παρ. 1 και 2 του ν. 3471/2006), και
Παράβασης των διατάξεων για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (άρ. 11 ν. 3471/2006), όπως e-mail και sms.

• Μπορώ να ζητήσω από την Αρχή να μου επιδικάσει αποζημίωση σε περίπτωση παραβίασης;
Όχι. Η Αρχή έχει αρμοδιότητα να επιβάλει διορθωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των προστίμων) σε υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία, αλλά όχι να επιδικάσει αποζημιώσεις στα θιγόμενα υποκείμενα των δεδομένων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αποζημίωση θα πρέπει να ασκήσετε τα δικαιώματά σας δικαστικά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας παραβιάστηκαν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, και αποζημιώσεως ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για τη ζημία που έχετε υποστεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, ως αποτέλεσμα παραβίασης του ΓΚΠΔ.

  • Πώς υποβάλλετε μια καταγγελία;
    Οι καταγγέλλοντες μπορούν να υποβάλλουν την καταγγελία τους στην Αρχή ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας.
  • Συζήτηση της καταγγελίας ενώπιον της Αρχής
    Η Αρχή, στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας ενημερώνει εγγράφως τον καταγγελλόμενο σχετικά με την καταγγελία και τον καλεί να εκθέσει τις απόψεις του επί αυτής. Ο καταγγελλόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει παράταση της προθεσμίας για την αποστολή των απόψεών του μετά των σχετικών εγγράφων. Η Αρχή με κλήση καλεί τα δύο μέρη καταγγέλλοντα και καταγγελλόμενο να παραστούν κατά τη συζήτηση της καταγγελίας του αρμοδίου Τμήματος. Στη συνεδρίαση αυτή τα μέρη δύνανται να παρίστανται μετά ή δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους. Μάλιστα, εφόσον το ζητήσουν τους χορηγείται και ολιγοήμερη προθεσμία για την υποβολή υπομνήματος.
  • Δικαστική προστασία κατά αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
    Οι κανονιστικές αποφάσεις και οι ατομικές διοικητικές πράξεις της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις, προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. Το δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση του αιτούντος, να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση της πράξης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Πηγή: https://www.dpa.gr/index.php/el