Δικαστική απόφαση για βεβαίωση γεγονότος με σκοπό την σύνταξη ληξιαρχικής πράξης– 782 παρ. 1 ΚΠολΔ- Βεβαίωση Θανάτου με σκοπό την Σύνταξη ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου – Ειρηνοδικείο Μαραθώνα 28/2024 – Εκουσία Δικαιοδοσία

«[..] Κατά τη διάταξη του άρθρου 782 παρ. 1 ΚΠολΔ, όταν ο νόμος απαιτεί δικαστική απόφαση για να βεβαιωθεί ένα γεγονός με σκοπό να συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη, η απόφαση εκδίδεται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του Εισαγγελέα, από το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του ληξιάρχου, ο οποίος θα συντάξει τη ληξιαρχική πράξη (ως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο έκτο παρ. 2 του Ν. 4335/2015, ΦΕΚ Α’ 87/23-7-2015 με έναρξη ισχύος 1-1-2016). Αντικείμενο της σχετικής απόφασης είναι η διαπίστωση των ακριβών γεγονότων και στοιχείων που απαιτεί ο νόμος για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, η δε απόφαση που εκδίδεται, ως προς τη ρυθμιστική της ενέργεια είναι στην ουσία διαπιστωτική θετική διοικητική πράξη (βλ. Στασινόπουλου, Δίκαιο των ληξιαρχικών πράξεων, παρ. 13 ΙΙ Α’, σελ. 136 επ., ΕφΘες 2571/1996, Αρμ Ν(1996) 1088) και όχι διαταγή στο Ληξίαρχο για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης (βλ. ΕφΑθ 10168/82 ΝοΒ 31 242, ΕφΑΘ 3707/72 ΝοΒ 21 357, Κ. Μπέη, Αι διαδικασίαι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, ΙΙΙ, παρ. 6 ΙΙ, σ. 558, τον ίδιο, ΠολΔικ, αρθρ. 782, παρ. 3.2.1., σ.447) , διότι τούτο αποτελεί καθήκον του ληξιάρχου, το οποίο οφείλει να εκτελεί χωρίς διαταγή.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών, επικαλούμενος άμεσο έννομο συμφέρον, ζητεί από το δικαστήριο να βεβαιώσει το γεγονός του θανάτου της μητέρας του ……………………, προκειμένου να συνταχθεί η οικεία ληξιαρχική πράξη από τον Ληξίαρχο του αρμόδιου Ληξιαρχείου του Δήμου…………………….. Η αίτηση, αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό με την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 1, 77 παρ. α’ του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88/18-4-2013) που από την έναρξη ισχύος του καταργήθηκε ρητώς το άρθρο 36 του 344/1976 “Περί ληξιαρχικών πράξεων”, σε συνδυασμό με τη διάταξη του προμνησθέντος άρθρου 782 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία, δεδομένου ότι τηρήθηκε η προδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ (βλ. την υπ’ αριθμ. 1.253/02-06-2023 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Πέτρου Κ. Μπούλια, η οποία προσκομίζεται).

Από την ένορκη εξέταση της μάρτυρα του αιτούντος, ………………… στο ακροατήριο (βλ. ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά) και από τα προσκομιζόμενα δημόσια έγγραφα, αποδείχτηκε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ότι: την …………. απεβίωσε στην κατοικία της, στη ……………………….. Η ανωτέρω απεβίωσε την …………. και ώρα ……………. Λόγω οξείας καρδιοαναπνευστικής ανεπάρκειας και περί του θανάτου της συντάχθηκε από το γιατρό – παθολόγο ……………….. το με ημερομηνία ……………… ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο προσκομίζεται πρωτότυπο, και φέρει σφραγίδα και υπογραφή του ανωτέρω ιατρού (βλ. σχετικό προσκομιζόμενο πιστοποιητικό). Η θανούσα ετάφη στο κοιμητήριο της ………… την ……………. και ώρα ……………, κατόπιν εντολής ταφής του προέδρου της κοινότητας ……………. (βλ. το με αρ. πρωτ. …………….. υπηρεσιακό σημείωμα, το οποίο προσκομίζεται) χωρίς όμως να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη περί του θανάτου της, από παράλειψη των συγγενών της, η δε προθεσμία υποβολής σχετικής δήλωσης στον αρμόδιο ληξίαρχο του Δήμου …………… έχει παρέλθει.

Ενόψει των ανωτέρω, αλλά και του προφανούς εννόμου συμφέροντος του αιτούντος, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ, με σκοπό την σύνταξη της οικίας ληξιαρχικής πράξεως θανάτου από τον Ληξίαρχο του αρμόδιου Ληξιαρχείου του Δήμου Διονύσου ότι ……………………., απεβίωσε στην κατοικία ……., λόγω οξείας καρδιαναπνευστικής ανεπάρκειας και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο της ………………………

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε …………… στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση αυτού, κατά την οποία απουσίαζαν ο αιτών και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του.