Αντικατάσταση του δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα αρ.78 4412/2016

 Στην περίπτωση αντικατάστασης του τρίτου δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή ΕΕΕΣ του υποψήφιου οικονομικού φορέα παρά μόνο του δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα. Άρθρο 78 του ν. 4412/2016 – 867, 868/20200 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Σκέψη 19: « […] Στη δε ως άνω κλήση του αναθέτοντος φορέα ρητώς αναφερόταν ότι «σας καλούμε όπως …αντικαταστήσετε την βεβαίωση και τα συναφή έγγραφα του τρίτου δάνειου Οικονομικού Φορέα…», ουδόλως δε ζητήθηκε η αντικατάσταση του ήδη υποβληθέντος από αυτήν ΕΕΕΣ, ει μη μόνον η αντικατάσταση των εγγράφων του τρίτου δάνειου Οικονομικού Φορέα, όπως βασίμως υποστηρίζει η πρώτη προσφεύγουσα. Εξ ετέρου, το ΕΕΕΣ, που υποβάλλεται με την υποβολή της προσφοράς του οικονομικού φορέα, συνιστά προκαταρτική απόδειξη περί μη συνδρομής καταστάσεων αποκλεισμού, πλήρωσης των σχετικών κριτηρίων επιλογής και τήρησης αντικειμενικών κανόνων και κριτηρίων που έχουν καθοριστεί, ουδόλως δε προκύπτει από τη φύση του ότι δύναται, πόσο μάλλον επιβάλλεται, ως ισχυρίζεται ο αναθέτων φορέας, όπως αντικατασταθεί αυτό, σε περίπτωση, όπως η προκείμενη, αντικατάστασης τρίτου δανείζοντος οικονομικού φορέα. Συναφώς, ουδόλως από το σχετικό άρ. 2.2.9.2.Α της Διακήρυξης, δυνάμει του οποίου αντικαταστάθηκε εν προκειμένω ο αρχικώς δηλωθείς τρίτος δανείζων εμπειρία προς την πρώτη προσφεύγουσα, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση υποχρέωσης αντικατάστασης του τρίτου οικονομικού φορέα στον οποίο ο συμμετέχων στηρίζεται, ο τελευταίος υποχρεούται σε αντικατάσταση του ήδη υποβληθέντος από αυτόν ΕΕΕΣ με νέο επικαιροποιημένο, όπως αβάσιμα υποστηρίζει η αναθέτουσα αρχή. Τούτο διότι επακριβώς το ΕΕΕΣ, όπως προεκτέθηκε, έχει χαρακτήρα προαποδεικτικό, ουδόλως δε αυτό δύναται, πόσο μάλλον υποχρεούται, να αντικατασταθεί, σε περίπτωση αντικατάστασης του αρχικώς δηλωθέντος σε αυτό τρίτου δανείζοντος οικονομικού φορέα, τα δε λοιπά δηλωθέντα στοιχεία εξακολουθούν να ισχύουν. Προς επίρρωση δε των ανωτέρω, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρ. 104 του Ν. 4412/2016, το περιεχόμενου του οποίου περιλαμβάνεται στο άρ. 3.2 της Διακήρυξης, σε περίπτωση επέλευσης οψιγενών μεταβολών στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν στο ΕΕΕΣ, μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά, ουδεμία δε υποχρέωση υφίσταται περί εκ νέου υποβολής του ΕΕΕΣ, στο οποίο να περιλαμβάνονται τα οψιγενή αυτά γεγονότα. Επομένως, ακόμα και στην περίπτωση οψιγενών μεταβολών στοιχείων που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ, ουδόλως στο νόμο προβλέπεται η υποχρέωση προσκόμισης νέου ΕΕΕΣ, αλλά μόνον η αμελλητί σχετική ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής. Συνεπώς, ο αναθέτων φορέας μη νομίμως απέρριψε την προσφορά της πρώτης προσφεύγουσας επειδή δεν υπέβαλε νέο ΕΕΕΣ, όπου να αναγράφονται οι δύο οικονομικοί φορείς οι οποίοι αντικαθιστούν τον αρχικώς δηλωθέντα τρίτο οικονομικό φορέα καθότι ουδόλως στο νόμο και στη Διακήρυξη προβλέπεται τέτοια υποχρέωση, συναφώς ο μόνος λόγος της πρώτης προσφυγής γίνεται δεκτός ως βάσιμος, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών του αναθέτοντος φορέα.»

Πλήρες κείμενο – Πηγή: https://www.aepp-procurement.gr/images/Apofaseis_AEPP/Apofasi-867-2022.pdf