Ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς λόγω πλάνης– 11/2024 Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς λόγω πλάνης– 11/2024 Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς λόγω πλάνης– 11/2024 Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Τακτική Διαδικασία – Κληρονομικό Κατά τα άρθρα 1847 παρ. 1 εδ. α’ και 1850 εδ. β’ ΑΚ, ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών που αρχίζει από τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο της. Αν περάσει η…

Read More

Χρόνος ισχύος της προσφοράς – ΕΑΔΗΣΥ 1631/2023 –

Χρόνος ισχύος της προσφοράς – ΕΑΔΗΣΥ 1631/2023 –

Χρόνος ισχύος της προσφοράς – ΕΑΔΗΣΥ 1631/2023 – «{…} 12.Επειδή, αναφορικά με το α΄ σκέλος του δεύτερου λόγου της προσφυγής, λεκτέα τα κάτωθι. Σε κανένα άρθρο της διακήρυξης δεν ορίζεται η υποχρέωση των διαγωνιζομένων να προσκομίσουν δήλωση ορισμού του χρόνου ισχύς της προσφοράς τους. Τέτοια υποχρέωση δεν ορίζεται ούτε στο άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης, το…

Read More

Μη νόμιμη η ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την αναθέτουσα αρχή λόγω έλλειψης αιτιολογίας ΕΑΔΗΣΥ 1739/2023

Μη νόμιμη η ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την αναθέτουσα αρχή λόγω έλλειψης αιτιολογίας ΕΑΔΗΣΥ 1739/2023

Μη νόμιμη η ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την αναθέτουσα αρχή λόγω έλλειψης αιτιολογίας ΕΑΔΗΣΥ 1739/2023  Η αναθέτουσα αρχή έχει την διακριτική ευχέρεια να ματαιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία και να προβεί σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, εφόσον, όμως, αιτιολογήσει νομίμως και επαρκώς τη σχετική κρίση της. Η αιτιολογία της αποφάσεως μπορεί νομίμως να συμπληρωθεί με τις…

Read More

Η΄ Μον. Πλημ. Αθ. 1219/2023  – Αιτιολογημένη αθώωση επαγγελματία οδηγού

Η΄ Μον. Πλημ. Αθ. 1219/2023  – Αιτιολογημένη αθώωση επαγγελματία οδηγού

Η΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 1219/2023  – Αιτιολογημένη αθώωση επαγγελματία οδηγού, κατηγορουμένου για το αδίκημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο. Ο εντολέας μας, ελεύθερος επαγγελματίας – υδραυλικός, παραπέμφθηκε ενώπιον του Η΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου με την κατηγορία ότι, όντας εκ του επαγγέλματός του υπόχρεος να καταβάλλει ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή κατά την οδήγηση, δεν άσκησε,…

Read More

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Ερωτήσεις – Απαντήσεις)

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Ερωτήσεις – Απαντήσεις)

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Οι βασικές πτυχές του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις: Τί είναι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών και σε τι αποσκοπεί; Ποια χρέη μπορούν να ρυθμιστούν με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών; Εντάσσονται ενήμερες οφειλές; Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς…

Read More

Αντικατάσταση του δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα (αρ.78 ν. 4412/2016)

Αντικατάσταση του δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα (αρ.78 ν. 4412/2016)

Αντικατάσταση του δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα αρ.78 4412/2016  Στην περίπτωση αντικατάστασης του τρίτου δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή ΕΕΕΣ του υποψήφιου οικονομικού φορέα παρά μόνο του δανείζοντος εμπειρία οικονομικού φορέα. Άρθρο 78 του ν. 4412/2016 – 867, 868/20200 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Σκέψη 19: « […] Στη δε ως άνω κλήση του αναθέτοντος…

Read More

Νομιμοποίηση εταιρειών διαχείρισης τιτλοποιημένων απαιτήσεων

Νομιμοποίηση εταιρειών διαχείρισης τιτλοποιημένων απαιτήσεων

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε την έκδοση ακόμη μίας ευνοϊκής αποφάσεως υπέρ των ιδιωτών και σε βάρος των εταιρειών διαχείρισης τιτλοποιημένων απαιτήσεων. Ειδικότερα κατόπιν αίτησης αναστολής κατά διαταγής πληρωμής που εξέδωσε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων πετύχαμε την αναστολή της δυνάμει της υπ’ αριθ. 8533/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Το δικαστήριο έκρινε ότι…

Read More

ΣτΕ Ολομ. 2377/2022: ΟΤΑ – Δήμοι – Διατάξεις που μεταβάλλουν τη συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής

ΣτΕ Ολομ. 2377/2022: ΟΤΑ – Δήμοι – Διατάξεις που μεταβάλλουν τη συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής

ΣτΕ Ολομ. 2377/2022  Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Β. Ανδρουλάκης, Σύμβουλος Επικρατείας   Διατάξεις μεταβάλλουσες τη συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα. Δεν είναι όμως κατά το μέρος που καταλαμβάνουν την αμέσως επόμενη των εκλογών περίοδο. Με την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας κρίθηκε ότι οι…

Read More

Ανεπιφύλακτη παραλαβή των κλειδιών – Καταγγελία σύμβασης μισθώσεως λόγω σπουδαίου λόγου covid-19 

Ανεπιφύλακτη παραλαβή των κλειδιών – Καταγγελία σύμβασης μισθώσεως λόγω σπουδαίου λόγου covid-19 

Ανεπιφύλακτη παραλαβή των κλειδιών – Καταγγελία σύμβασης μισθώσεως λόγω σπουδαίου λόγου covid-19  ΜονΠρωτΠατρών 647/2022 Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί με επιτυχία και υποθέσεις μισθωτικών διαφορών. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, ως δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, έκανε δεκτή την έφεση μας και απέρριψε την αγωγή των αντιδίκων με την οποία ζητούσαν την καταβολή των μισθωμάτων για τους μήνες…

Read More

Παραγραφή Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ – Δεκαετής παραγραφή – 1833/2021 ΣτΕ Ολομ.

Παραγραφή Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ – Δεκαετής παραγραφή – 1833/2021 ΣτΕ Ολομ.

Παραγραφή Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ – Δεκαετής παραγραφή – 1833/2021 ΣτΕ Ολομ. Η παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4387/2016, με την οποία θεσπίσθηκε ενιαία ρύθμιση περί εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων για καταβολή εισφορών των εντασσομένων στον ΕΦΚΑ φορέων, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, ενώ κατά το μέρος που η ρύθμιση ισχύει αναδρομικώς, αντίκειται στην…

Read More