Διοικητικό δίκαιο

  • Εκπροσώπηση ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών
  • Προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης κατά διοικητικών πράξεων
  • Πολεοδομική νομοθεσία
  • Ενστάσεις ενώπιον αρμοδίων Διοικητικών Επιτροπών και Αρχών
  • Αστική Ευθύνη Δημοσίου και ΝΠΔΔ
  • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
  • Δημοσιονομικό Δίκαιο – Ελεγκτικό Συνέδριο
  • Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης