Πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς απόδειξη των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων αναθέσεως της διακηρύξεως – Βεβαίωση ελέγχου – Άρθρο 56 του ν. 4412/2016 

Το άρθρο 56 του ν. 4412/2016, υπό τον τίτλο “Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)”, ορίζονται τα εξής: “1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίζουν έκθεση δοκιμών από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης. Αν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από συγκεκριμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά από άλλους ισοδύναμους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι ένας οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης και είναι διαπιστευμένος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, υπό τους όρους ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης. 3………..”.

Με τις διατάξεις του προπαρατεθέντος άρθρου (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24 ΕΕ), παρέχεται στους αναθέτοντες φορείς η δυνατότητα να απαιτούν από τους διαγωνιζόμενους, για την τεκμηρίωση της συμμορφώσεως των προσφερομένων από αυτούς ειδών προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια αναθέσεως της διακηρύξεως ή τους όρους εκτελέσεως της υπό ανάθεση συμβάσεως, την υποβολή πιστοποιητικών που εκδίδονται από πιστοποιημένους οργανισμούς αξιολογήσεως, από οργανισμούς, δηλαδή, που έχουν λάβει άδεια για την πραγματοποίηση των προβλεπομένων, κατά κατηγορία προϊόντων, διαδικασιών αξιολογήσεως της συμμορφώσεώς τους προς απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Δεν επιτρέπεται, όμως, η καθ’ υποκατάσταση των ζητουμένων πιστοποιητικών, υποβολή άλλων στοιχείων προς απόδειξη της συμμορφώσεως προς τις απαιτήσεις της διακηρύξεως, εκτός εάν (πέραν της περιπτώσεως που τούτο προβλέπεται από ισχύουσα για συγκεκριμένο προϊόν ειδική νομοθεσία εναρμονίσεως) συντρέχουν οι εξαιρετικές περιστάσεις της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου του ν. 4412/2016, το βάρος επικλήσεως και αποδείξεως της συνδρομής των οποίων φέρει ο διαγωνιζόμενος (αδυναμία προσβάσεως στα ζητούμενα πιστοποιητικά, για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής του) (πρβλ. ΣτΕ 827/2019).

Για την απόδειξη της καταλληλότητος των προσφερομένων οργάνων πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό συμμορφώσεως προς τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές του προτύπου ασφαλείας ΕΝ …. (όπως εξ άλλου και το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής του ενδίκου διαγωνισμού επιτάσσει) δεν παρέχει δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποκαταστήσουν το ζητούμενο αυτό δικαιολογητικό από άλλο έγγραφο, όπως από βεβαίωση ελέγχου του αρμοδίου φορέως πιστοποιήσεως. Εν προκειμένω, η ανακηρυχθείσα ως μειοδότρια εταιρεία, η οποία κατά τα μη αμφισβητούμενα, προσεκόμισε βεβαίωση ελέγχου του φορέως πιστοποιήσεως ΕΒΕΤΑΜ, ορισμένου μόνο δείγματος των από αυτήν προσφερομένων οργάνων παιδικής χαράς, δεν επεκαλέσθη (με σχετική αναφορά επί του φύλλου συμμορφώσεως ή δια διακεκριμένης δηλώσεως) και κατά μείζονα λόγο δεν απέδειξε ότι για λόγους που εκφεύγουν της επιρροής της, αδυνατούσε να έχει πρόσβαση στο εν λόγω ζητούμενο επί ποινή απαραδέκτου πιστοποιητικό συμμορφώσεως, ούτε επεκαλέσθη με στοιχεία περιλαμβανόμενα στην προσφορά της την συνδρομή των προϋποθέσεων υπό τις οποίες, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, δύνανται να γίνουν κατ΄ εξαίρεση δεκτά άλλα στοιχεία καθ΄ υποκατάσταση του ζητουμένου πιστοποιητικού. Η ως άνω απόκλιση από τον όρο του άρθρου 2.4.3.2. και των Παραρτημάτων I και IV της διακηρύξεως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επουσιώδης, δεδομένου ότι συνδέεται με την απόδειξη πληρώσεως τεχνικής προδιαγραφής, η οποία ετέθη επί ποινή αποκλεισμού και ως εκ τούτου δεν ηδύνατο να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως εσφαλμένως εκρίθη με την προσβαλλόμενη. (ΔΕφΑθ 2511/2019)