Παραγραφή Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ – Δεκαετής παραγραφή – 1833/2021 ΣτΕ Ολομ.

Η παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4387/2016, με την οποία θεσπίσθηκε ενιαία ρύθμιση περί εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων για καταβολή εισφορών των εντασσομένων στον ΕΦΚΑ φορέων, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, ενώ κατά το μέρος που η ρύθμιση ισχύει αναδρομικώς, αντίκειται στην αρχή της ασφάλειας δικαίου. Η πρόβλεψη σχετικά σύντομης προθεσμίας για την οικεία παραγραφή δεν επιφέρει για τους ασφαλισμένους δυσμενείς συνέπειες κατά τη συνταξιοδότησή τους.-  Το νομοθετικό κενό που ανακύπτει πρέπει να πληρωθεί με την εφαρμογή του κανόνα της δεκαετούς παραγραφής, που ίσχυε για τις οφειλές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο οποίος τελεί σε αρμονία προς την αρχή της ασφάλειας δικαίου. – Η θέσπιση μικρότερου χρόνου παραγραφής στις περιπτώσεις οφειλών του Δημοσίου από ασφαλιστικές εισφορές ή οφειλών οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης έναντι ιδιωτών δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος και δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας.

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης για το κενό που δημιουργείται.  Όμως, θα είναι σαφές από τη νομοθεσία ότι ο χρόνος για τη 10ετία της παραγραφής θα ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί αυτό κατά το οποίο γεννήθηκε η οφειλή, όπως είναι καταχωρημένη στα μητρώα του ΚΕΑΟ. Αυτό σημαίνει ότι στο εξής εάν παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου του δέκατου έτους μετά την χρονιά κατά την οποία παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία, χωρίς ο ασφαλισμένος ή ο εργοδότης να έχει ειδοποιηθεί με κάποιον τρόπο για την οφειλή του, αυτή θα παραγράφεται.