Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ΑΕΠΠ 1456/2022

[…]

9. Επειδή, όσον αφορά τον 6° λόγο της προσφυγής, περί εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, η αναθέτουσα κάλεσε τον παρεμβαίνοντα την 27-7-2022 να υποβάλει δικαιολογητικά κατακύρωσης ως την 6-8-2022. Την 4-8-2022 ο παρεμβαίνων υπέβαλε στην αναθέτουσα αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για 10 ημέρες, επισυνάπτοντας αίτηση στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για έκδοση πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας, η έκδοση δε του οποίου εκκρεμούσε ως την υποβολή του ανωτέρω αιτήματος ενώπιον της αναθέτουσας. Η αναθέτουσα απάντησε αυθημερόν ως εξής «Σε απάντηση σχετικά με το από 04/08/2022 αίτημά σας για παράταση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο της διακήρυξης … , για …. αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ …) , σας διευκρινίζουμε ότι όσον αφορά την προσκόμιση του ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας , αυτή μπορεί να γίνει έως ότου χορηγηθεί από την αρμόδια δημόσια αρχή. Για την προσκόμιση των υπολοίπων δικαιολογητικών κατακύρωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2022.», ενώ την 8-8-2022 απέστειλε στον παρεμβαίνοντα κλήση με το εξής περιεχόμενο «Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 7583/27-07-2022 πρόσκληση μας για αποστολή των δικαιολογητικών κατακύρωσής, στο πλαίσιο της διακήρυξης  για τις …. Σ, η προθεσμία υποβολής τους ήταν η 6/08/2022. Επειδή έως σήμερα δεν έχουν προσκομισθεί δικαιολογητικά κατακύρωσής από την εταιρεία σας μέσω της λειτουργικότητας της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, αλλά ούτε και σε έντυπη μορφή. Σας καλούμε σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 του Ν.4782/2021) και την παράγραφο 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ , να προσκομίσετε τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης», ο δε παρεμβαίνων υπέβαλε εν τέλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσής του την 17-8-2022. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρ. 43 Ν. 4782/2021 και όπως αυτό τροποποίησε πριν την εκκίνηση της νυν διαδικασίας το άρ. 103 Ν. 4412/2016, η ίδια η διακήρυξη (ενσωματώνοντας τη διάταξη αυτή, ως πλέον ισχύει μετά το Ν. 4782/2021) στον όρο 3.2 αυτής ορίζει ότι «Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής. … Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται…. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: ί) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή ίϋ) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.». Άρα, κατά το νυν κανονιστικό περιεχόμενο με σαφήνεια προκύπτει, όπως άλλωστε ισχύει κατά νόμο, ότι η μη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης εν όλω ή εν μέρει και ανεξαρτήτως αν προηγήθηκε εντός της προθεσμίας υποβολής τους, αίτημα παράτασης της προθεσμίας αυτής ή όχι, δεν επιφέρει αποκλεισμό του προσωρινού αναδόχου, αλλά αποκλειστικά και κατά δεσμία αρμοδιότητα της αναθέτουσας, δεύτερη κλήση του προσωρινού αναδόχου προς υποβολή των ελλείποντων δικαιολογητικών, εντός 10 ημερών από τη δεύτερη αυτή κλήση, προθεσμία εντός της οποίας, ο προσωρινός ανάδοχος δύναται ομοίως να αιτηθεί παράταση. Ο δε αποκλεισμός του προσωρινού αναδόχου λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ελλείψεων σε όσα προσκομίσθηκαν, επέρχεται μόνο αν δεν συμμορφωθεί και δεν συμπληρώσει τις ελλείψεις, κατόπιν της δεύτερης αυτής κλήσης. Επομένως, εν προκειμένω, ασχέτως αν νομίμως η αναθέτουσα χορήγησε στον παρεμβαίνοντα, κατά την πρώτη πάντως, προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατόπιν της πρώτης κλήσης του (πριν όμως τη δεύτερη κλήση του), την παράταση που αιτήθηκε ο παρεμβαίνων στο πλαίσιο της πρώτης αυτής προθεσμίας και ακόμη και αν νομίμως η αναθέτουσα έλαβε υπόψη ότι η πρώτη αυτή προθεσμία δεν έπρεπε να παραταθεί για το σύνολο των δικαιολογητικών, σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα νόμιμα και σύμφωνα με τον ανωτέρω όρο 3.2 και όπως όφειλε, κάλεσε (την 8-8-2022, ήτοι μετά την από 6-8-2022 παρέλευση της πρώτης αυτής προθεσμίας) τον παρεμβαίνοντα εκ νέου, προκειμένου αυτός να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσής του, χωρίς να δύνατο να τον αποκλείσει πριν την άπρακτη παρέλευση της δεύτερης αυτής προθεσμίας. Η αναθέτουσα ομοίως σύμφωνα με τη διακήρυξη, έταξε την προβλεπόμενη δεκαήμερη από τη δεύτερη κλήση της, δεύτερη σχετική προθεσμία και ο παρεμβαίνων συμμορφώθηκε με αυτήν, υποβάλλοντας πριν τη λήξη της, το σύνολο των δικαιολογητικών κατακύρωσής του, πλην του ποινικού μητρώου του …. για το οποίο, ομοίως επιτρεπτά κατά τη διακήρυξη, ζήτησε και έλαβε από την αναθέτουσα, παράταση στο πλαίσιο της δεύτερης αυτής προθεσμίας (και περί του οποίου ποινικού μητρώου και της υποβολής του, όπως και εν γένει περί της συμμόρφωσης του παρεμβαίνοντα στη δεύτερη αυτή προθεσμία, ούτως ή άλλως, ουδέν προβάλλει ο προσφεύγων). Συνεπώς, παρά τους αντίθετους με το νόμο και τη διακήρυξη ισχυρισμούς του προσφεύγοντα, ουδέν συναφές έρεισμα αποκλεισμού του παρεμβαίνοντος συνέτρεξε. Οι δε οι οικείες αιτιάσεις του προσφεύγοντα περί μη υποβολής των λοιπών πλην του πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας, δικαιολογητικών του παρεμβαίνοντα ως και την 6-8-2022 (όταν έληγε η πρώτη προθεσμία υποβολής, κατόπιν της οποίας η αναθέτουσα, ακόμη και σε περίπτωση εν όλω μη υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσής, όφειλε να τάξει δεύτερη προθεσμία) ερείδονται επί εσφαλμένης νομικής προϋπόθεσης (περί μη πρόβλεψης στη διακήρυξη υποχρεωτικής δεύτερης κλήσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προσωρινού αναδόχου με την πρώτη κλήση) και δεν λαμβάνουν υπόψη την εν τέλει υποβολή των ανωτέρω στο πλαίσιο της υποχρεωτικής για την αναθέτουσα και σύννομης, δεύτερης προθεσμίας και ούτως, οι αιτιάσεις αυτές είναι στο σύνολο τους απορριπτέες. Άρα, ο 6ος λόγος της προσφυγής τυγχάνει απορριπτέος.