ΑΕΠΠ 1877/2021: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς

Νομολογία: Εμφάνιση στοιχείων της οικονομικής προσφοράς στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς. Κατά παράβαση του όρου 2.4.3.2 της Διακήρυξης, η παρεμβαίνουσα αποκάλυψε με την τεχνική προσφορά της, στοιχεία που και αμιγώς οικονομικά ήταν, ήτοι την τιμή μονάδας για καθεμία εργασία, αλλά και εξ αυτών ευθέως και άνευ ετέρου συνάγεται το ολικό προσφερόμενο κόστος αυτών, ως και όλου του Π15 παραδοτέου. Η επίκληση παραδρομής για τη συμπερίληψη οικονομικού στοιχείου στην τεχνική προσφορά, προβάλλεται αλυσιτελώς ΑΕΠΠ  1877/2021:

«Εξάλλου, όπως η αριθμητική τιμή «50» εισήχθη στον πίνακα, ακριβώς εκεί όπου δηλώνεται η ανά ανθρωπομήνα τιμή μονάδας, συνάγεται ευχερώς ότι αφορά 50 ευρώ/ανθρωπομήνα, όπως ακριβώς θα σήμαινε στο πλαίσιο της οικονομικής προσφοράς, για την οποία άλλωστε προορίζεται ο ως άνω πίνακας κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της διακήρυξης. Επομένως, όντως ως υπεβλήθη ο πίνακας με την τεχνική προσφορά προκύπτει πως αποδίδει αμιγώς οικονομικό στοιχείο και δη, τιμή μονάδας, ενώ οι ως άνω εξηγήσεις περί μεταφοράς αριθμών μεταξύ αρχείων, δεν καθίστανται κατανοητές και είναι όλως αόριστες, αφού πρωτίστως δεν εξηγείται σε τι αναφέρονταν τα επικαλούμενα δεκαδικά ψηφία και εκ ποιου καταρχήν αριθμού μεταφέρθηκαν στα κελιά του νυν πίνακα, πριν κατ’ επίκληση της στρογγυλοποιηθούν σε 50. Τούτο, ενώ η παρεμβαίνουσα ουδόλως ανέφερε ότι οι οικείοι αριθμοί μεταφέρθηκαν τελικά από τη στήλη ακριβώς περί τιμής μονάδας και άρα, όντως συνιστούν οικονομικό στοιχείο (ασχέτως, ότι εν τέλει αποδεικνύεται, βλ. κατωτέρω, ότι ο αριθμός «50» αφορά την ακριβώς προσφερθείσα τιμή μονάδας που δηλώθηκε όντως και στην οικονομική προσφορά και συγκεκριμένα στον ίδιο συμπληρωμένο πίνακα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III διακήρυξης, στο πλαίσιο του φακέλου της οικονομικής προσφοράς της παρεμβαίνουσας). Αλυσιτελώς, επικλήθηκε η παρεμβαίνουσα ότι εκ περισσού υπέβαλε τον πίνακα χωρίς τιμές, αφού το προκείμενο ζητούμενο δεν αφορά κάποιο επιμέρους σφάλμα αυτού καθαυτού του πίνακα, ως μη ζητουμένου εγγράφου, αλλά τη δι’ αυτού αποκάλυψη οικονομικών στοιχείων προώρως. Άλλωστε, η απαγορευμένη αυτή αποκάλυψη κάλλιστα δύναται να λάβει χώρα μέσω ακριβώς μη ζητούμενου εγγράφου της προσφοράς, αρκεί το αποτέλεσμα εκ της υποβολής του εγγράφου και του περιεχομένου του να συνίσταται σε αποκάλυψη τέτοιου οικονομικού στοιχείου. Πέραν του ότι η παρεμβαίνουσα δεν αρνήθηκε ρητά και με σαφήνεια ότι ο αριθμός 50 στη στήλη περί τιμής μονάδας δίπλα στους ανθρωπομήνες, αφορά 50 ευρώ ανά ανθρωπομήνα, όπως ακριβώς δηλαδή θα δηλωνόταν και στον μετά των τιμών υποβαλλόμενο πίνακα της οικονομικής προσφοράς, κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της διακήρυξης, που συνιστά υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και αυτούσιο υπεβλήθη καταρχήν χωρίς τιμές, από την παρεμβαίνουσα με την τεχνική προσφορά της, πλην όμως με εξαίρεση τις 3 εργασίες του Π15 παραδοτέου και του ΠΙΝΑΚΑ 4.1, εν τέλει η οικονομική της προσφορά αποσφραγίστηκε την …. από την αναθέτουσα, επιβεβαιώνοντας άνευ ετέρου ότι τελικά όντως ο αριθμός «50» συνιστούσε την ακριβώς προσφερθείσα τιμή μονάδας ανά έκαστη εκ των ως άνω εργασιών του παραδοτέου Π15, δια του πολλαπλασιασμού της οποίας επί του ήδη με την τεχνική προσφορά δηλωθέντος αριθμού ανθρωπομηνών, αυτομάτων συναγόταν η προ ΦΠΑ και άρα και η μετά ΦΠΑ αξία καθεμίας εκ των 3 εργασιών του παραδοτέου, εργασίας και άρα και το τίμημα άνευ και μετά ΦΠΑ του όλου παραδοτέου Π15, όπως βάσιμα ισχυρίστηκε ο προσφεύγων. Το δε γεγονος πως τα ανωτέρω έλαβαν χώρα μετά την προσφυγή και πριν την εξέταση της, δεν έχει κάποια έννομη σημασία, καθώς αναφέρονται επιβεβαιωτικά της ήδη ανωτέρω κρίσης, ότι ο αριθμός 50 αφορούσε τιμή μονάδας, όπως εξαρχής προκύπτει απο την αναγραφή του δίπλα στον αριθμό ανθρωπομηνών και στη στήλη περί τιμών μονάδας ανά ανθρωπομήνα, στον πίνακα που υποβλήθηκε με την τεχνική προσφορά και άνευ χρείας λήψης υπόψη και του υποβληθέντος με την οικονομική προσφορά πίνακα, για τη συναγωγή ότι ο αριθμός αυτός αφορούσε 50 ευρώ/ανθρωπομήνα, εξαρχής, όπως βάσιμα ο προσφεύγων επικλήθηκε, πολλώ δε μάλλον, ενώ η αναθέτουσα ήδη εξαρχής και πριν την αποσφράγιση οικονομικών προσφορών είχε ζητήσει σχετική διευκρίνιση από την παρεμβαίνουσα, η οποία ουδόλως παρείχε σαφή απάντηση, η οποία εξηγεί ότι ο ως άνω αριθμός 50 δεν συνιστά όντως τιμή μονάδας και η οποία πάντως ουδόλως ρητά αρνήθηκε ότι ο αριθμός 50 συνιστά τιμή μονάδας ανά ανθρωπομήνα. Επομένως, ούτως ή άλλως και πέραν της εν τέλει οικονομικής προσφοράς, συνάγεται ότι παρά τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα, η παρεμβαίνουσα αποκάλυψε την τιμή μονάδας ανά ανθρωπομήνα για τις εργασίες του Π15 παραδοτέου, με έγγραφο που υπέβαλε με τον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς. Άρα, όντως, κατά παράβαση του ειδικού όρου 2.4.3.2, η παρεμβαίνουσα αποκάλυψε με την τεχνική προσφορά της, στοιχεία που και αμιγώς οικονομικά ήταν, ήτοι την τιμή μονάδας για καθεμία ανωτέρω εργασία, αλλά και εξ αυτών ευθέως και άνευ ετέρου συνάγεται το ολικό προσφερόμενο κόστος αυτών, ως και όλου του Π15 παραδοτέου. Άλλωστε, η επίκληση παραδρομής για τη συμπερίληψη οικονομικού στοιχείου στην τεχνική προσφορά, προβάλλεται αλυσιτελώς, αφενός λόγω του ειδικού και απαρέγκλιτου χαρακτήρα του ως άνω όρου εντός του άρ. 2.4.3.2 της διακήρυξης, αφετέρου διότι η αποδοχή τέτοιου περιθωρίου αποδοχής προσφοράς και εξαίρεσης από αυτόν λόγω επίκλησης παραδρομής στην παράβαση του όρου, θα κατέληγε άμεσα στην παραβίαση του, αφού οιοσδήποτε επικαλούμενος τέτοια παραδρομή, θα δύνατο να δηλώνει προώρως και δια της τεχνικής προσφοράς, οικονομικά στοιχεία, ως και το όλο τίμημα της σύμβασης. Εξάλλου, ο ως άνω όρος του άρ. 2.4.3.2 δεν σκοπεί στην τιμωρία της υποκειμενικής πρόθεσης του προσφέροντος ως προς την αποκάλυψη οικονομικών στοιχείων στην τεχνική προσφορά, ζήτημα ουδόλως εξεταστέο για την κατάγνωση αποκλεισμού λόγω παράβασης του, αλλά σκοπεί πρωτίστως στη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και στην αμερόληπτη κρίση του οργάνου αξιολόγησης κατά το στάδιο των τεχνικών προσφορών, χωρίς τον προφανή επηρεασμό που ασκεί, κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας, η εκ των προτέρων γνώση οικονομικού στοιχείου της προσφοράς ενός μόνο εκ των διαγωνιζομένων. Επομένως, κατ’ αποδοχή των ισχυρισμών της προσφυγής, η παρεμβαίνουσα είναι αποκλειστέα.»