Αγωγή σε καταδίκη δήλωσης βουλήσεως – Μεταβίβαση κυριότητας αυτοκινήτου – Ειρηνοδικείο Νίκαιας 56/2024

 «[..] Από την υπ’ αριθ. ………………. έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, ………………. Που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται η ενάγουσα, αποδεικνύεται ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη κατάθεσης δικογράφου και μνεία της νόμιμης προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο (άρθρα 126 παρ. 1 περ. γ’, 127 παρ. 1, 129 παρ. 1 και 215 παρ. 2 ΚΠολΔ). Συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρο 271 παρ. 2 εδ. α’ ΚΠολΔ).

Με την υπό κρίση αγωγή, κατ’ ορθή εκτίμηση του περιεχομένου της, η ενάγουσα εκθέτει ότι τον μήνα Απρίλιο του έτους 2022 συμφώνησε προφορικά με τον εναγόμενο, ο οποίος τυγχάνει έμπορος αυτοκινήτων και διατηρεί έκθεση αυτοκινήτων με έδρα στην ανωτέρω διεύθυνση, την πώληση σε αυτήν του με αριθμό κυκλοφορίας ………………….  αυτοκινήτου, μάρκας ……………., τύπου ……………, έναντι συμφωνημένου τιμήματος αξίας …………… ευρώ, το οποίο της παρέδωσε μαζί με την άδεια κυκλοφορίας στις ………….., κατόπιν πλήρους εξόφλησης. Ότι χορήγησε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής της σε τρίτα πρόσωπα – προστηθέντα και υποδειχθέντα από τον εναγόμενο, προκειμένου να μεταβιβάσει ο τελευταίος το αυτοκίνητο στο όνομά της και ότι στα πλαίσια της εντολής αυτής του παρέδωσε τοις μετρητοίς το ποσό αξίας ………. ευρώ, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης της άδειας στην αρμόδια Αρχή. Ότι ο εναγόμενος μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί στη μεταβίβαση του αυτοκινήτου στο όνομα της, παρ όλες τις οχλήσεις της. Με αυτά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αναπτύσσονται εκτενέστερα στην υπό κρίση αγωγή, ζητεί, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος αφ’ ενός μεν να προβεί στην διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης ή ενέργειας ενώπιον οποιαδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου, προκειμένου να συντελεσθεί η μεταβίβαση της κυριότητας του με αριθμό κυκλοφορίας …………… αυτοκινήτου, μάρκας ……………, τύπου …………….. στο όνομα της ενάγουσας και σε περίπτωση άρνησής του να το κάνει η ενάγουσα και αφ’ ετέρου να της καταβάλει το προκαταβληθέν από εκείνη ποσό των ……….. ευρώ από την ανωτέρω αιτία και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου της δικηγόρου.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, τα οποία σωρεύονται αντικειμενικώς και παραδεκτά (218 ΚΠολΔ), η αγωγή παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, το οποίο είναι αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπο (άρθρα 14§1, 22 ΚΠολΔ), κατά την τακτική διαδικασία (άθρο 237 ΚΠολΔ) και νόμιμη αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1034 ΑΚ, 949, 713, 715, 719 ΑΚ, 176 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος σε περίπτωση άρνησης του εναγομένου να δοθεί η σχετική δυνατότητα στην ενάγουσα να προβεί στη σχετική δήλωση, το οποίο απορρίπτεται ως αλυσιτελώς προβαλλόμενο, διότι κατά το άρθρο 949 ΚΠολΔ η δήλωση θεωρείται ότι έγινε μόλις η απόφαση γίνει τελεσίδικη, ενώ για τον ίδιο λόγο απορρίπτεται το αίτημα κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι καταβλήθηκε το απαιτούμενο για το καταψηφιστικό της αίτημα τέλος δικαστικού ενσήμου.

Κατά της αγωγής δεν υφίσταται ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και για τα γεγονότα που αναφέρεται στο δικόγραφο της επιτρέπεται η ομολογία. Επομένως, αφού, ως εκ της ερημοδικίας του εναγομένου, αποδεικνύονται πλήρως οι αγωγικοί ισχυρισμοί, δεδομένου ότι, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 271 παρ. 3 και 352 παρ. 1 του ΚΠολΔ, θεωρούνται ως ομολογημένοι εκ μέρους αυτού, πρέπει η ένδικη αγωγή να γίνει δεκτή και ως κατ’ ουσία βάσιμη.

 Ακολούθως, δεκτής γενομένης της κρινόμενης αγωγής, πρέπει να υποχρεωθεί ο εναγόμενος αφ’ ενός μεν να προβεί σε δήλωση βουλήσεως ενώπιον της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών αλλά και ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας αρχής ώστε να ολοκληρωθεί νόμιμη διαδικασία μεταβίβασης στην ενάγουσα της κυριότητας του με αριθμό κυκλοφορίας …………. αυτοκινήτου, μάρκας ……………, τύπου ………….. και αφετέρου να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των …………. ευρώ το οποίο το προκατέβαλε ως έξοδα μεταβίβασης της άδειας, κατόπιν της εντολής που του εδόθη. Ακόμη, εν όψει της ερημοδικίας του εναγομένου, πρέπει να ορισθεί το νόμιμο παράβολο, για την περίπτωση που αυτός ασκήσει το ένδικο μέσο της ανακοπής ερημοδικίας εναντίον της παρούσας απόφασης (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της απόφασης. Τέλος εναγόμενος πρέπει να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο διατακτικό (αρ. 176 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου.

ΟΡΙΖΕΙ το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των …. ευρώ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι έκρινε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ, κατά τα λοιπά, την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να προβεί σε δήλωση βουλήσεως ενώπιον της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών αλλά και ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, ώστε να ολοκληρωθεί η νόμιμη διαδικασία μεταβίβασης στην ενάγουσα της κυριότητας του με αριθμό κυκλοφορίας ………… αυτοκινήτου, μάρκας ……….,  τύπου ……………

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των ………… ευρώ. […]».