Μισθωτικές διαφορές

  • Σύνταξη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτου ή επαγγελματικού χώρου
  • Διαταγή πληρωμής και απόδοσης μισθίου
  • Αγωγή για οφειλόμενα μισθώματα, κακή χρήση μισθίου, σύνταξη συμβάσεων, κ.ο.κ.
  • Αγωγή απόδοσης μισθίου
  • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών (κοινόχρηστα, διανομή, εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες)
  • Παροχή νομικών συμβουλών