Κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο – Συνταξιοδοτικό

  • Διεκπεραίωση του συνταξιοδοτικού φακέλου
  • Συμβουλή σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σύνταξη μελέτης, καταμέτρηση ενσήμων, υπολογισμός ποσού σύνταξης, κατάθεση και παρακολούθηση αίτησης συνταξιοδότησης / αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών, παρακολούθηση πορείας αιτήσεών σας
  • Ενστάσεις για χορήγηση επιδομάτων
  • Διεκπεραίωση αιτήσεων για σύνταξη αναπηρίας στα ΚΕΠΑ