Κληρονομικό δίκαιο

  • Παροχή νομικών συμβουλών
  • Αγωγή περί κλήρου
  • Προσβολή νόμιμης μοίρας
  • Αναγνώριση, προσβολή ακύρωση διαθηκών
  • Κήρυξη κυρίας διαθήκης – δμοσίευση