Εμπράγματο Δίκαιο

  • Μεταβιβάσεις ακινήτων-Αγοραπωλησίες, Δωρεές κλπ
  • Έλεγχος Τίτλων ιδιοκτησίας (Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολόγιο)
  • Εγγραφές και Εξαλείψεις βαρών ακινήτων
  • Επίλυση ζητημάτων που αφορούν το Εθνικό Κτηματολόγιο
  • Ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία αγοραπωλησιών ακινήτων
  • Παράσταση σε συμβόλαια
  • Διεκδικητικές ή αναγνωριστικές αγωγές κυριότητας