Εμπορικό δίκαιο

  • Νομικές Συμβουλές σε Θέματα Εταιρικού Δικαίου
  • Σύσταση εταιρειών/επιχειρήσεων
  • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
  • Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων για τρέχοντα θέματα της επιχείρησης (μισθωτήρια, συμβάσεις εργασίας)
  • Κατοχύρωση σημάτων-Παράσταση ενώπιον της Επιτροπής Σημάτων