Δημόσιες συμβάσεις


Οι προσφερόμενες νομικές υπηρεσίες εκτείνονται στο σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας και συγκεκριμένα αφορούν:

  • Στην παροχή νομικών συμβουλών για ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη σύνταξη του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα
  • Στη σύνταξη των προδικαστικών προσφυγών και των ενστάσεων που προβλέπονται από την προκήρυξη της σύμβασης μέχρι την κατακύρωση της
  • Στην πραγματοποίηση των διαδικαστικών ενεργειών και την προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων με το ένδικο βοήθημα της αίτησης ακύρωσης-αναστολής της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, καθώς και
  • Στην προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επί αποφάσεων που αφορούν στον προσυμβατικό έλεγχο